White Nile Sugar Pump Station ,2008

White Nile Sugar Pump Station ,2008