White Nile Sugar Pump Station ,2006

White Nile Sugar Pump Station ,2006